PH-4502C module for pH-sensor PH0-14

nicer part I think

ph-4502c

PH-4502C.fzpz (111.9 KB)