LilyGo TTGO LoRa32 T3 V1.6.1 ESP32

New part:

lilygo

LilyGo TTGO LoRa32 T3 V1.6.1.fzpz (109.2 KB)